Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI

Nasza Misja

Stowarzyszenie powstało aby nieść pomoc osobom w potrzebie. Zgodnie z nazwą zajmujemy się organizacją i zapewnieniem pomocy humanitarnej.

 

Stowarzyszenie powstało w 100 lecie odzyskania niepodległości w celu charytatywnej działalności na rzecz ochrony ludności, ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego w czasie katastrof, klęsk żywiołowych lub w innych zdarzeń losowych oraz w celu ochrony mienia ludzkiego lub środowiska, w tym rozpoznawania, zwalczania lub ograniczania skutków klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

 


 

Zadaniami statutowymi stowarzyszenia ukierunkowanymi na realizację celu są :

 

 1. wspomaganie służb w niesieniu pomocy ofiarom i poszkodowanym w klęskach żywiołowych, katastrof i innych zdarzeń losowych oraz przygotowywanie społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku ich wystąpienia;

 2. organizowanie i prowadzenie pomocy humanitarnej poprzez działania ewakuacji ludności i mienia oraz organizację i prowadzenie punktów ewakuacyjnych w trakcie występowania zagrożeń;

 3. udzielanie pomocy humanitarnej ukierunkowanej w szczególności na likwidację bądź ograniczanie skutków wystąpienia klęski, katastrofy lub lokalnego zagrożenia, w tym pomoc w odbudowie;

 4. organizowanie i prowadzenie: pomocy socjalnej ukierunkowanej na ograniczanie skutków zagrożeń lokalnych, pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym usług opiekuńczych;

 5. prowadzenie poszukiwań osób zaginionych na terenach wodnych i lądowych;

 6. podejmowanie działań ukierunkowanych na zachowanie bezpieczeństwa osób uczestniczących w wydarzeniach, zgromadzeniach publicznych lub imprezach;

 7. podejmowanie działań ukierunkowanych na zachowanie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z przepisami prawa;

 8. ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych bądź osób uczestniczących w wydarzeniach, zgromadzeniach publicznych lub imprezach;

 9. prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej z profilaktyki zdrowia, w tym pierwszej pomocy, ratownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy, również w wymiarze aktywizacji zawodowej;

 10. prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym oraz prowadzenie przedsięwzięć mających na celu odpowiedzialne wychowanie młodzieży, w tym o charakterze integracji międzypokoleniowej;

 11. dokonywanie przeglądów, wydawanie zaświadczeń oraz ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa wodnego, zabezpieczeń medycznych zgromadzeń i imprez, w tym o charakterze masowym;

 12. pozyskiwanie, szkolenie i organizacja wolontariatu do realizacji zadań Statutowych, w tym prowadzenie ćwiczeń i manewrów mających na celu podnoszenie uprawnień, umiejętności i kompetencji oraz służących podnoszeniu bezpieczeństwa członków Stowarzyszenia;

 13. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej nastawionej na rozwój wolontariatu;

 14. realizowanie innych zadań służących osiągnięciu celów Stowarzyszenia, w tym zlecone przez inne organy administracji publicznej.

Każdy może pomagać. To proste. Wspierając FENI finansowo to Ty działasz na rzecz potrzebujących.

Przekaż nam darowiznę bezpośrednio na konto:

56 1240 5598 1111 0010 8791 3915

lub

Przekaż 1,5% podatku wpisując w swój PIT nasz KRS 0000807057

Nasze działania wsparli:


Współpracujemy z :

2020 © Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI  |  Opracowanie strony JPM OLSZTYN

kontakt |  polityka bezpieczeństwamapa strony